Талапкер 2020 Қабылдау ережелері

[:kk]

ҚАБЫЛДАУ 2020-2021

ЖШС “Республикалық жоғары медициналық колледжі” 2020-2021 оқу жылына талапкерлерді қабылдайды:

күндізгі оқу түрінде, қазақ және орыс тілінде, жалпы орта білім базасында (11 сынып), мамандықтар бойынша:

Мамандық Оқу мерзімі
1 4S0910301Емдеу ісі, біліктілігі
“Фельдшер
2 жыл
10 ай
2 4S0910501 Акушер ісі
біліктілігі  “Акушер”
2 жыл
10 ай
3 4S0910403 Мейіргер ісі, біліктілігі
“Жалпы практика мейіргері”
2 жыл
10 ай
4 3W0910402  Мейірбике ісі, біліктілігі
” Массажист” көзі көрмейтін мүгедектерге арналған
 1 жыл 10 ай
5 3W0910401 Мейірбике ісі, біліктілігі
“Күтім жөніндегі  кіші мейіргері”
10 ай
6 5АВ091010Мейіргер ісі, біліктілігі
“Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавр ”
3 жыл 6 ай
7 5АВ091010 Мейіргер ісі, біліктілігі
“ Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавр ”
(жеделденген бағдарлама бойынша)
1 жыл 6 ай
8 4S0910201Ортопедиялық стоматология, біліктілігі
“Тіс технигі”
1 жыл
10 ай
9 4S0910102 Стоматология,  біліктілігі
«Дантист»
2 жыл
10 ай
10 4S0910601 Лабораториялық диагностика, біліктілігі
“Медициналық лаборант”
2 жыл
10 ай
 
11
4S0980101 Гигиена және эпидемиология, біліктілігі
“Гигиенист-эпидемиолог”
2 жыл 10 ай
12 4S0910801 Фармация, біліктілігі
“Фармацевт”
2 жыл 10 ай

 

күндізгі оқу түрінде, қазақ және орыс тілінде, мамандықтар бойынша, негізгі орта білім базасында (9 сынып)

Мамандық Оқу мерзімі
1 4S0910301  Емдеу ісі, біліктілігі
“Фельдшер”
3 жыл
10 ай
2 4S0910403 Мейіргер ісі, біліктілігі
“Жалпы практика мейіргері”
3 жыл
10 ай
3 4S0910201 Ортопедиялық стоматология, біліктілігі
“Тіс технигі”
2 жыл 10 ай
4 4S0910102 Стоматология,  біліктілігі
«Дантист»
3 жыл
10 ай
5 4S0910601 Лабораториялық диагностика, біліктілігі
“Медициналық лаборант”
3 жыл
10 ай

Талапкерлердің оқуға түсу үшін өтініштері 20 маусымнан 25 тамызға дейін қабылданады.

Біздің колледжге түсу үшін қажет:

  1. Жеке куәлік  (туу туралы куәлік) және оның көшірмесі;
  2. Орта мектеп бітіру туралы аттестат және оның көшірмесі;
  3. №086 Медициналық анықтама флюороүлдірімен, I және II топ мүгедектеріне медициналық-әлеуметтік сараптама комиссиясының  (МӘСК) қорытындысы;
  4. ЖСН көшірмесі;
  5. 3х4 сурет 6 дана;

 

Сізді төмендегі мекен жайда күтеміз:

050010, Алматы қ.,

Ш. Қалдаяқов к-сі, 54

Тел. +7 (727)  291-16-62

+77004112345

(қабылдау комиссиясы) 

[:ru]

ТОО «Республиканский высший медицинский колледж» осуществляет набор абитуриентов на 2020-2021 учебный год:

по очной дневной  форме обучения, на казахском и русском языках обучения, на базе общего среднего образования (база 11 классов) по специальностям:

Специальность Срок обучения
1 4S0910301 Лечебное дело
с квалификацией «Фельдшер»
2 года
10 месяцев
2 4S0910501 Акушерское дело
с квалификацией «Акушер»
2 года
10 месяцев
3 4S0910403 Сестринское дело с квалификацией
«Медицинская сестра общей практики»
2 года
10 месяцев
4 3W0910402 «Сестринское дело», c квалификацией
«Массажист»для инвалидов по зрению
1 год 10 месяцев
5 3W0910401«Сестринское дело», c квалификацией
«Младшая медицинская сестра по уходу»
10 месяцев
6 5АВ0910101 Сестринское дело с квалификацией
«Прикладной бакалавр сестринского дела»
3 года 6 месяцев
7 5АВ0910101 Сестринское дело с  квалификацией
«Прикладной бакалавр сестринского дела»,
(по ускоренной образовательной программе)
1 год 6 месяцев
8 4S0910201 Стоматология ортопедическая
с квалификацией «Зубной техник»
1 год 10 месяцев
9 4S0910102 Стоматология с квалификацией
«Дантист»
2 года
10 месяцев
10 4S0910601 Лабораторная диагностика
с квалификацией  «Медицинский лаборант»
2 года
10 месяцев
11 4S0980101 Гигиена и эпидемиология с квалификацией
«Гигиенист  эпидемиолог»
2 года 10 месяцев
12 4S0910801  Фармация с квалификацией
«Фармацевт»
2 года
10 месяцев

по очной дневной  форме обучения, на казахском и русском языках обучения, на базе основного среднего образования (база 9 классов) по специальностям:

Специальность Срок обучения
1 4S0910301 Лечебное дело
с квалификацией «Фельдшер»
3 года
10 месяцев
2 4S0910403 Сестринское дело с квалификацией
«Медицинская сестра общей практики»
3 года
10 месяцев
3 4S0910201 Стоматология ортопедическая
с квалификацией «Зубной техник»
2 года 10 месяцев
4 4S0910102 Стоматология с квалификацией
«Дантист»
3 года
10 месяцев
5 4S0910601 Лабораторная диагностика
с квалификацией  «Медицинский лаборант»
3 года
10 месяцев

Прием заявлений абитуриентов на обучение осуществляется с 20 июня по 25 августа

Для поступления в наш колледж необходимо представить:

  1. Удостоверение личности (свидетельство о рождении) и его копию;
  2. Аттестат об окончании школы и его копию;
  3. Медицинская справка №086 с флюороснимком (вторичная читка), для инвалидов I и II группы и инвалидов детства – заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК);
  4. Копия ИИН;
  5. 6 шт фотографии 3х4;

 

Мы ждем Вас по адресу:

г. Алматы, ул. Ш. Калдаякова, 54

Тел. +7 (727) 291-16-62

+77004112345 (приемная комиссия)

Факс +7 (727) 291-38-28

[:en]

The Republican Higher Medical College LLP carries out a set of applicants for the 2020-2021 academic year:

full-time education, in the Kazakh and Russian languages ​​of instruction, on the basis of general secondary education (base of 11 classes) in the following specialties:

Specialty

Duration of study
1
4S0910301 General Medicine
with qualification "Paramedic"
2 years 10 months
2
4S0910501 Obstetrics
with qualification "Obstetrician"
2 years 10 months
3
4S0910403 Nursing Qualifications
“General practice nurse”
2 years 10 months
4
3W0910402 Nursing, with qualifications
"Masseur" for the visually impaired
1 year 10 months
5
3W0910401 Nursing, with qualifications
"Nursing care nurse"
10 months
6
5AB0910101 Nursing qualifications
“Applied Bachelor of Nursing”
3 years 6 months
7 5AB0910101 Nursing qualifications Applied Bachelor of Nursing, (for accelerated educational program) 1 year 10 months
8
4S0910201 Dentistry orthopedic
with qualification “Dental technician”
1 year 10 months
9
4S0910102 Dentistry with qualifications
"Dentist"
2 years 10 months
10
4S0910601 Laboratory Diagnostics
with qualification "Medical Laboratory Assistant"
2 years 10 months
11
4S0980101 Hygiene and epidemiology with qualifications
"Hygienist epidemiologist"
2 years 10 months
12
4S0910801 Pharmacy with qualifications
"Pharmacist"
2 years 10 months

full-time education, in Kazakh and Russian languages ​​of instruction, on the basis of basic secondary education (base of 9 classes) in the following specialties:

Specialty Duration of study
1
4S0910301 General Medicine
with qualification "Paramedic"
3 years 6 months
2
4S0910403 Nursing Qualifications
“General practice nurse”
3 years 10 months
3
4S0910201 Dentistry orthopedic
with qualification “Dental technician”
2 years 10 months
4
4S0910102 Dentistry with qualifications
"Dentist"
3 years 10 months
5
4S0910601 Laboratory Diagnostics
with qualification "Medical Laboratory Assistant"
3 years 10 months

 

Applications are accepted from June 20 to August 25

To enter our college you must submit:

1. Identity card (birth certificate) and a copy thereof;

2. Graduation certificate and a copy thereof;

3. Medical certificate No. 086 with fluoroscopic (secondary reading), for disabled people of group I and II and disabled children — the conclusion of the medical and social expert commission (MSEC);

4. Copy of IIN;

5. 6 pcs of photos 3×4;

We are waiting for you at:

Almaty, st. S. Kaldayakova, 54

Tel +7 (727) 291-16-62

+77004112345 (selection committee)

Fax +7 (727) 291-38-28

[:]