Колледждің қабылдау комиссиясы құжаттарды қабылдауды сіздің жұмыс орныңызға барып жүзеге асыра алады

[:kk]Құрметті медбикелер!
Бүгінгі таңда “Республикалық жоғары медициналық колледжі” ЖШС Қазақстан Республикасындағы барлық іске асырылып жатқан мамандықтар бойынша аккредиттелген жетекші білім беру ұйымдарының бірі болып табылады.
Миссияға сәйкес колледждің басты мақсаты мен міндеті білім беру саласындағы халықаралық серіктестік, дәлелді мейіргерлік тәжірибе негізінде озық оқу тәжірибесін, ғылыми зерттеулерді енгізу жолымен білікті тәсіл негізінде бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау үшін Еуропалық білім беру стандарттарына бағдарланған сапалы білім беру қызметтерін ұсыну болып табылады.
Миссияны жүзеге асыру үшін колледждің барлық қажетті білім ресурстары бар:
-фин сарапшыларының қатысуымен оқыту семинарларынан, мастер-кластардан және шетелдік тағылымдамадан өткен білікті кадрлық әлеуетке ие;);
– оқу кабинеттері мен симуляциялық орталық заманауи мультимедиялық жабдықтармен жабдықталған (Роботтар Симуляторлар, тренажерлер, манекендер);
– заманауи оқу-әдістемелік материалдар, оқулықтар мен интернет ресурстары.
2014 жылдан бастап “Қазақстан Республикасы, Республикалық жоғары медициналық колледжі” 6 медициналық колледждерінің қатарында ҚР ДСМ “Мейірбике ісі” мамандығының қолданбалы бакалавриаттың жеделдетілген білім беру бағдарламасын енгізу бойынша пилоттық жобасын іске асыруға енгізілді.
2018 жылдан бастап “Мейірбике ісі” мамандығы бойынша “Мейірбике ісінің қолданбалы бакалавры” біліктілігімен 82 адам қабылданды. Колледж түлектері еліміздің барлық аймақтарында және одан тыс жерлерде сұранысқа ие.
Колледж “Мейірбике ісі” мамандығына “мейірбике ісінің қолданбалы бакалавры” біліктілігімен 1 жыл 6 ай оқу мерзімімен мейірбикелерді қабылдайды.
Колледждің қабылдау комиссиясы құжаттарды қабылдауды сіздің жұмыс орныңызға барып жүзеге асыра алады.
Қабылдау комиссиясы тел: 291-95-08, 291-62-85[:ru]Уважаемые медицинские сестры!
На сегодняшний день ТОО “Республиканский высший медицинский колледж”  является одной из  ведущих организаций образования в Республике Казахстан, аккредитованный по всем реализуемым специальностям.
Главной целью и задачей колледжа  согласно миссии является  предоставление качественных образовательных услуг, ориентированных на Европейские стандарты образования для подготовки конкурентноспособных специалистов на основе компетентностного подхода,  путем внедрения передового опыта обучения, научных исследований на основе доказательной сестринской практики, международного партнерства в области образования.
Для реализации миссии колледж располагает всеми необходимыми образовательными ресурсами:
– квалифицированным кадровым потенциалом прошедших обучающие семинары, мастер-классы с участием Финских экспертов и зарубежные стажировки; 29,4% преподавательского состава имеют ученые звания (магистры, кандидаты наук);
– учебные кабинеты и симуляционный центр оснащенны современными мультимедииным оборудованием (роботы симуляторы, тренажеры, манекены);
– современными учебно – методическими материалами, учебниками и интернет ресурсами.
С 2014 года в числе 6 медицинских колледжей “Республики Казахстан, Республиканский высший медицинский колледж” был включен в реализацию пилотного проекта МЗ РК по внедрению ускоренной образовательной программы прикладного бакалавриата специальности “Сестринское дело” со сроком обучения 1 год 6 месяцев.
С 2018 года по специальности “Сестринское дело” с квалификацией “прикладной бакалавр сестринского дела” осуществлен выпуск в количестве 82 человек.  Выпускники Колледжа востребованы во всех регионах страны и за ее пределами.
Колледж объявляет прием медицинских сестер на специальность “Сестринское дело” с квалификацией “Прикладной бакалавр сестринского дела” со сроком обучения 1 год 6 месяцев.
Приемная комиссия колледжа прием документов может осуществить с выездом по  месту Вашей работы.
Приемная комиссия тел: 291-95-08, 291-62-85[:]